หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  รับตรง รอบที่ 2 รอบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2561  
      

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561
 
 
คณะที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
 
อ่านต่อคลิกที่นี่ http://blog.eduzones.com/rangsit/191107
 : วันเฉลิม นะน่าน
: 2562-02-06