.

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  จังหวัดสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

เว็บเกี่ยวกับการศึกษา
www.eduzones.com

  หน้าหลัก    ยุทธศาสตร์โรงเรียน 
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
 

 แผนกลยุทธ์โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
(Strategic Planning For Yangsaipittayakom School )
ปีการศึกษา 2562 - 2565

          การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะ ตามที่สังคมและประเทศชาติมุ่งหวังซึ่งการจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้จาเป็นจะต้องมี ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กรดังนั้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการดำเนินการ อย่างเหมาะสมและเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีของสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้โรงเรียนยางซ้ายพิทยา ปีการศึกษา 2562 – 2565 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ให้มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพและนาไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
            โรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรทุกท่านในโรงเรียนจะร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้แผนกลยุทธ์ฉบับนี้สามารถนาสู่การปฏิบัติและพัฒนานักเรียนและโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมให้ก้าวหน้าและเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ เอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
           หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนในองค์กรจะร่วมมือปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาฉบับนี้จนสำเร็จ
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง
คำนำ+สารบัญ62.docx
เนื้อหา62.docx
 
 
นายสังวาลย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
 
 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.56.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 93,329
 

แผนงาน

 
: โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
หมู่ 2 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Tel : 055615653
Email : yangsai26@gmail.com