.

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  จังหวัดสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

เว็บเกี่ยวกับการศึกษา
www.eduzones.com

  หน้าหลัก    แผนงาน 
แผนงาน
 

 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

             แผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 จัดทำขึ้น เพื่อดำเนินการใช้งบประมาณต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา สภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้งแนวนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยเน้นประเด็นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง รัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ของ คสช. และหลักกลยุทธ์ของ สพฐ. เนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้มาตรฐานสถานศึกษาเป็นกรอบในการดำเนินงาน
             ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมที่จัดทำขึ้นนี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

อ่านต่อคลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2561.pdf
 
 
นายสังวาลย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
 
 
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 17 กันยานยน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.243.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 87,589
 

แผนงาน

 
: โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
หมู่ 2 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Tel : 055615653
Email : yangsai26@gmail.com